Devlet Malzeme Ofisi (DMO)

Gönderildi 15 Haziran 2012 tarafından devletmalzemeofisi
Kategoriler: Hakkında

Devlet Malzeme Ofisi  

Statü/Türü          : Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)

Kuruluş               : 1926

Slogan                  : Kamu Alımlarında Güven ve Kalitenin Tek Adresi

Misyon                 : Devletin Merkezi Satınalma Kurumu

Bağlılık                 : Maliye Bakanlığı

Genel Müdür      : Metin AKDAMAR

Personel               : 930 (+/-)

İnternet Sitesi      : www.dmo.gov.tr

Adres                   : İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe/ANKARA

 

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), 233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” hükümlerine tabi olarak kurulan, tüzelkişiliği sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

DMO’nun hukuki bünyesi, amaç ve faaliyet konuları, teşkilat yapısı, görev ve yetkileri 2007 yılında yürürlüğe konulan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü” ile belirlenmiştir.

Merkezi Ankara’da olan DMO faaliyetlerini 233 sayılı KHK ve Ana Statüsü çerçevesinde yürütmektedir.

Teşekkül, 233 sayılı KHK ve Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

Genel Müdürlüğün merkezi Ankara’dır.

İlgili olduğu bakanlık, Maliye Bakanlığı’dır.

Devlet Malzeme Ofisi, TBMM, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay’ın denetimine tabidir.

TARİHÇE

Devlet kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kırtasiye Baş Memurluğu” kurulmasıyla yapılmıştır. Aynı bakanlık bünyesinde daha sonraları “Kırtasiye Müdürlüğü” ve “Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü” adı altında faaliyet gösteren bu teşkilat giderek artan fonksiyonları dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştır.

Devlet kağıt, karton, kırtasiye, büro makineleri ve benzeri malzeme ihtiyacının tek elden, topluca ve uygun fiyatlara karşılanmasının sağladığı tasarruflar, Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü’nün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde örgütlendirilmesini gerektirmiş ve 11.03.1954 tarih ve 6400 sayılı “Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun” ile DMO, Maliye Bakanlığı’na bağlı, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ile sınırlı, 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur.

1983 yılında yürürlüğe konulan 121 sayılı “Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 6400 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 1984 yılında 233 sayılı KHK ile KİT’lerin yasal çerçevesi yeniden düzenlenmiştir. 233 Sayılı KHK’ye uygun olarak hazırlanan “Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü” 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2007 yılında, DMO ile ilgili olarak yeni bir Ana Statü hazırlanmış, 04.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KURULUŞ AMAÇ VE GÖREVLERİ

Kuruluş Amacı

DMO’nun kuruluş gayesi; kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin;

– Kamu yararının gözetilmesi,

– Kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması,

– Savurganlığın önlenmesi,

– Faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması,

– Şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri

doğrultusunda tedarik edilmesidir.

Görevleri

DMO, Ana Statüsü uyarınca, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının;

a) Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma –soğutma araçları,

b) Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket program yazılımı,

c) Basılı formlar, bildirim ve beyanname çeşitleri,

ç) Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları,

d) Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı,

e) Kağıt, karton, mukavva,

f) Döşeme, demirbaş, makine ve teçhizat,

g)Taşıt ve iş makineleri, bunların iç ve dış lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralamaları,

ğ) Seyahat ve nakliye hizmetleri,

h) Toplu ilaç ve tıbbi malzeme,

ihtiyaçlarını tedarik etmekle görevlidir.

Bu kapsamda Ana Statüde sayılan görevleri yürütmekte ve yetkileri kullanmaktadır.

DMO esas olarak kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürütmekte ve bu kapsamda müşterilerine tedarik/satın alma, üretim, pazarlama, satış, kalite kontrol, lojistik, ihale ve teknik danışmanlık gibi alanlarda hizmet sunmaktadır.

TEŞKİLAT YAPISI

DMO’nun organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu Genel Müdürün başkanlığında 233 sayılı KHK hükümlerine göre atanan üyelerden oluşmaktadır.

Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelmektedir. Merkez ve taşra teşkilatı aşağıdaki gibi örgütlenmiştir:

Merkez Teşkilatı

Ana Hizmet Birimleri

a) I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,

b) II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,

c) III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı,

ç) Katalog Daire Başkanlığı,

d) Pazarlama Daire Başkanlığı,

e) Muhasebe Daire Başkanlığı,

f) Kalite Kontrol Daire Başkanlığı.

Danışma ve Denetim Birimleri

a) Hukuk Müşavirliği,

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

Yardımcı Hizmet Birimleri

a) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

b) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.

c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Taşra teşkilatı

Bölge Müdürlükleri (İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ)

İrtibat Bürosu Müdürlükleri (Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van)

İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü

TEDARİK USULLERİ 

DMO mal alımlarını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna hükümleri, parasal limitleri dahilinde ve Ofis mevzuatı çerçevesinde yapılmaktadır.

DMO müşterilerinin ihtiyaçlarını;

1)  Stok alımları

2)  Katalog kapsamındaki alımlar

3)  Protokol kapsamındaki alımlar

4)  Müteferrik usulle yapılan alımlar

olmak üzere 4 farklı tedarik usulüyle karşılamaktadır.

Stok alımları: kamu kurum ve kuruluşlarında ortak kullanım alanı olan malzemenin, tahmini ihtiyaçlar esas alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanan teknik şartnameler  doğrultusunda çeşitli ihale usulleriyle piyasadan temin usulüdür. Müşterilerin ortak kullanım konusu olan kırtasiye ürünleri, büro malzemeleri ve temizlik maddeleri gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Stok ürünleri dönemler itibarıyla ihaleye çıkılmak suretiyle tedarik edilmekte ve depodan satışı yapılmaktadır.

Katalog yolu ile alım: piyasa araştırması ve pazarlık yöntemiyle tespit edilen ürünlerin teknik özellikleri ile fiyatlarının gösterildiği, Genel Müdürlük ile müteşebbisler arasında muayyen bir dönem için yapılan,  karşılıklı olarak alım ve satım taahhüdünü içeren bir sözleşmeye dayanılarak yapılan alım usulüdür. Müşterilerin katalog kapsamındaki talepleri tedarikçi firmalara doğrudan sipariş edilmekte, ürünler katalog sözleşmeleri kapsamında ve standart teslim süreleri içerisinde tedarik edilmektedir. Belli limitin üzerindeki talepler ihale yoluyla karşılanmaktadır.

Protokol yolu ile alım: DMO’nun faaliyet konusuna giren taşıt, iş makineleri ve üst yapılı araçların üreticileri, ithalatçısı veya genel dağıtıcı konumundaki isteklilerden sipariş usulü ile temin edilmesi amacıyla davet edilen isteklilerle Genel Müdürlük arasında belli süreler için düzenlenen ve ürüne münhasır şartlar ile alıma ilişkin şartların belirlendiği alım usulüdür. Protokol araç alımlarında uygulanmaktadır.

Müteferrik alım: Ana Statüde yer almakla birlikte stoklarda ve katalogda yer almayan ürünlerin ihtiyaç sahibi kuruluşlarca hazırlanan teknik şartnameler ve talepleri doğrultusunda çeşitli ihale usulleriyle piyasadan temin edilmesine yönelik alım şeklidir.

DMO tarafından tedarik edilen stok ve katalog ürünlerine kurumsal intirnet sitesi (www.dmo.gov.tr) ve e-ticaret portalı üzerinden ulaşılabilmekte ve elektronik ortamda sipariş verilebilmektedir.

KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ

DMO, kalite kontrol ve standardizasyon fonksiyonu kapsamında teknik şartname hazırlama, ürünlerin şartnameye uygunluk muayenelerini gerçekleştirme, kaliteye ve standartlara uygunluğu denetleme gibi faaliyetler yürütmektedir. Ürünlerin teslim ve muayene işlemleri genel olarak müşterilerce yapılmakta, ancak Genel Müdürlükçe de teslimat öncesinde veya sonrasında teknik personel marifetiyle muayene ve denetim faaliyetleri yürütülmektedir.

ÜRETİM FAALİYETLERİ

Üretim faaliyetleri İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. İşletme, müşteri talepleri ve bazı kamu kuruluşlarıyla yapılan protokoller çerçevesinde, çeşitli basılı formlar ile bilgisayar formlarının üretimini gerçekleştirmektedir. İşletmede, baskı işlemleri dışında klasör, toplu iğne, ataş, zarf üretimi de yapılmaktadır. İşletme, standart ürünler dışında müşterilerin özel ihtiyaçları için de üretim yapabilmektedir.

DİĞER FAALİYETLER

DMO tedarik ve üretim faaliyetleri kapsamında müşterilerine katma değerli birçok ilave hizmet sunmaktadır.

FAALİYET SONUÇLARI

DMO müşterisi olan kamu kurum ve kuruluşlarının DMO’dan alım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşteriler alım kararlarını serbestçe vermekte, kimi ihtiyaçlarını DMO aracılığıyla, kimi ihtiyaçlarını ise ihale mevzuatı çerçevesinde kendi satınalma birimleri aracılığıyla tedarik etmektedir. Buna rağmen, DMO’nun 2011 yılındaki toplam satışları 1.700.110.000 TL olarak gerçekleşmiştir. DMO’nun kamu mal alımları içindeki payı yaklaşık olarak % 12-15 mesabesindedir.

DMO KİT statüsünün gereği olarak tedarik ve üretim hizmetlerini belli bir hizmet bedeli karşılığında yürütmekte ve tüm giderlerini bu şekilde finanse etmektedir. Brüt satışlar üzerinden ürün gruplarına göre değişen oranda Hazine payı ödenmekte, ayrıca dönem karı Hazineye aktarılmaktadır. DMO vergi, kar payı ve hasılat payıyla Hazineye önemli bir kaynak transferi sağlamaktadır.

DMO’nun son dört yıla ilişkin faaliyet sonuçları şöyledir:

GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Bin TL.)

2008

2009

2010

2011

ALIMLAR

696.234

706.820

991.315

1.516.650

ÜRETİM

15.360

14.954

21.232

20.574

SATIŞLAR

813.878

823.381

1.131.552

1.700.110

DÖNEM KÂRI

71.837

99.198

64.485

112.856

HAZİNE’YE YAPILAN KATKI

91.121

107.880

92.709

105.943

 

İNSAN KAYNAKLARI

DMO hizmetlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tabi memurlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler eliyle yürütmektedir.

KAYNAKÇA

–          DMO Yıllık Faaliyet Raporları

–          DMO Mevzuatı

–          www.dmo.gov.tr

 

Reklamlar